Hiện nay, có nhiều người tự xưng là thủ tướng của một chính phủ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa, tức là chính phủ Sài Gòn lưu vong. Có đồ thật thì mới có đồ giả, giữa nhiều chính phủ lưu vong giả như vậy, hẳn có chính phủ thật. Bằng cách nào để phân biệt một chính phủ giả và một chính phủ thật?

Bạn nghe tin về một chính phủ. Để kiểm tra chính phủ đó là chính phủ thật thì bạn phải kiểm tra xem:

  1. Chính phủ đó thành lập từ năm nào? Đồ thật thường có trước đồ giả. Một chính phủ của Sài Gòn  lưu vong hẳn phải có ngày thành lập sớm hơn các chính phủ giả sau này.
  2. Chính phủ đó được bao nhiêu quốc gia công nhận? Một chính phủ thật là một chính phủ được nhiều quốc gia công nhận, vì các quốc gia không kết giao bừa bãi. Chính phủ thật hẳn được nhiều chính phủ bạn công nhận.
  3.  Chính phủ đó công hàm ngoại giao của chính phủ bạn hay không?
  4. Chính phủ đó có được bảo vệ bởi chính phủ sở tại hay không? Chẳng hạn, một chính phủ Sài Gòn lập tại Mỹ, nếu là đồ thật, thì phải được bảo vệ bởi chính phủ Mỹ, chẳng hạn như được cảnh sát công lộ của Hoa Kỳ hộ tống. Những chính phủ khác không được cảnh sát công lộ của Hoa Kỳ hộ tống, vì đó không phải là chính phủ thật. Chính phủ Hoa Kỳ USA chỉ chi tiền cho cảnh sát bảo vệ chính phủ lưu vong nào là thật, của người Việt Nam, nếu không chính phủ Mỹ bị kiện tội tiêu tiền hoang phí. Do đó , phải là chính phủ Sài Gòn thật thì mới được chính phủ Hoa Kỳ cho cảnh sát đi hộ tống.
  5. Chính phủ đó có tổ chức trưng cầu dân ý lấy phiếu bầu hay không? Những chính phủ giả, những chính phủ phản dân chủ thì rất sợ phiếu bầu. Chỉ có những chính phủ thật, có chính nghĩa, mới khuyến khích phiếu bầu và họ ngày càng cần nhiều thêm phiếu bầu để thực hiện việc chính nghĩa. Những chính phủ tà đạo rất ngại trưng cầu dân ý.  Ngược lại, chính phủ chơi đẹp thì sẵn sàng trưng cầu dân ý.

Ngày nay, có nhiều ông xưng là thủ tướng chính phủ, tổng thống chính phủ Sài Gòn lưu vong, đang chờ ngày về nước lập một chế độ tự do , dân chủ. Chẳng hạn như ông Đào Minh Quân có một chính phủ, ông Nguyễn Duy Quang có một chính phủ, ông Trần Dần cũng có một chính phủ. Ông nào là chính phủ thật, ông nào là chính phủ giả, cần phải kiểm nghiệm một cách kỹ lưỡng để có cơ sở vững vàng trước khi quyết định.

Thập kỷ này, có rất nhiều chính phủ giả danh Việt Nam Cộng Hòa, hẳn phải có một chính phủ thật , vì có thật thì mới có giả.