Thủ đoạn hướng dẫn sai lệch Hiệp định Paris 1973 để lừa gạt người dân Việt Nam trong nước, là một tính toán có ý đồ chiến lược. Tuy nhiên mưu đồ chiến lược này hoàn toàn thất bại trước sự nhận ra dể dàng của người dân Việt Nam trong nước hiện nay.

Mời các bạn nghe nhà khoa học lớn Lâm Minh Sơn trình bày vấn đề một cách tường minh.