Hiện tại Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam Cộng Hòa và thủ tướng Đào Minh Quân đã có 700 000 phiếu bầu của đồng bào.
Còn thiếu 300 000 phiếu nữa cho đủ 1 triệu phiếu, thủ tướng Đào Minh Quân và chính phủ quốc gia lâm thời sẽ danh chính ngôn thuận về nước để cứu dân tộc thoát khỏi gánh nặng non nước này.
Hãy giúp phiếu bầu trong thời gian này, còn 2 tuần nữa. Liên Hiệp Quốc nếu thấy Chính phủ quốc gia lâm thời của Thủ tướng Đào Minh Quân đủ 1 triệu phiếu bầu thì Chính phủ này được siêu cường Hoa Kỳ đồng minh hỗ trợ để về Việt Nam.
Không còn nhiều thời gian nữa, hãy cùng nhau cứu đất nước khỏi sự tuyệt diệt. Mỗi lá phiếu của quý vị còn cao hơn một viên đạn.

Bầu cho thủ tướng Đào Minh Quân tại đây:

http://www.cpqgvnlt.com/phi–u-tr-ng-c–u-d-n-y–.html