Diễn đàn triết học giới thiệu sách học tiếng Pháp miễn phí. Download dễ dàng sau khi click vào đường link, đợi 5 giây và bỏ qua quảng cáo.
Teach your self French: http://adf.ly/1kfMEr
GRAMMAIRE PROGRESSIVE DU FRANÇAIS: http://adf.ly/1kfJeX
Les langues -Vui cùng tiếng Pháp: http://adf.ly/1kfJiQ

Bescherelle Complete Guide to Conjugating 12000 French Verbs-Hatier-Didier USA (1995).pdf :http://adf.ly/1kfJng\

Rene Goscinny-Asterix and the Golden Sickle : http://adf.ly/1kfKQx

Tôi yêu tiếng Pháp- J’adore le Francais: http://adf.ly/1kfL9N

Advertisements