“Xin giới thiệu: “THỜI TÍNH, HỮU THỂ, Ý CHÍ: Một luận đề siêu hình học” của Nguyễn Hữu Liêm. Đây là một tác phẩm triết học khác lạ. Tác giả tái phối trí những phạm trù khái niệm cơ bản về Thời gian, Hiện hữu, Ý chí và Tự do nhằm đặt lại một hệ thống bản thể luận mới mà những tiền đề về Tự-Ngã, Ý thức, Hư không, Nhân quả, Khổ đau, Lịch sử được kiến lập và lý giải trên nền tảng logic của chữ Thời.
Xuất bản và phát hành bởi NXB Giấy Vụn.”

img_14391

img_14401

Tải xuống file Ebook Tuyển tập các bài báo triết học của Nguyễn Hữu Liêm để đọc ngoại tuyến: Download

Advertisements