Bài tập số 13: Ngày làm việc 8 giờ thì tỷ suất giá trị thặng dư là 300 %. Sau đó nhà tư bản kéo dài ngày làm việc đến 10 giờ.
Trình độ bóc lột trong xí nghiệp thay đổi như thế nào nếu giá trị sức lao động không đổi .Nhà tư bản tăng thêm giá trị thặng dư bằng phương pháp nào?
Trả lời:
bai-tap-13

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements