Trong tất cả các tôn giáo trên thế giới, Cơ đốc giáo –nhóm tôn giáo tin vào Đấng Cứu Chúa (Chúa cứu chuộc nhân loại) là tôn giáo lớn nhất. Có nhiều nhánh của Cơ- đốc giáo, song nhánh mạnh nhất là Công giáo La Mã (Vatican). Khác với các nhánh khác, giáo lý nhánh Vatican nói rằng Maria- mẹ của Đức Giê-su, là Đức mẹ Chúa Trời cho nên cũng là mẹ của nhân loại. Điều này có đúng hay không?

Maria không phải là mẹ phần xác của loài người.

Trong Kinh Thánh, có những đoạn nói rằng Maria không phải là mẹ phần xác của loài người. Kinh Thánh là cuốn sách không thể sai, theo niềm tin Cơ-đốc. Hãy xem Sáng thế ký, chương 3, câu 20:
“A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người”.
Vì vậy, Maria không thể là mẹ của loài người về phần xác, bởi đó nếu có thì nhất định phải là Ê-va. Tất nhiên, câu chuyện về Ê-va và A-dam khó mà kiểm chứng. Song, ta có thể chắc chắn rằng Maria, một người sống vào khoảng Công nguyên, thì không thể là mẹ của những người sinh ra hàng thế kỷ trước Công nguyên.

Tuy nhiên, như đã nói, Kinh Thánh là một cuốn sách đầy khó hiểu. Hãy xem bà chị họ Ê-li-sa-bet nói về Ma-ri-a khi cô em họ Ma-ri-a tới thăm bà, trích sách Lu-ca từ câu 39 đến câu 43: 39Trong những ngày đó, Ma-ri chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giu-đa, 40 vào nhà Xa-cha-ri mà chào Ê-li-sa-bét.41 Vả, Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng Ma-ri chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót; và Ê-li-sa-bét được đầy Đức Thánh Linh, 42 bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng được phước. 43 Nhân đâu ta được sự vẻ vang nầy, là mẹ Chúa ta đến thăm ta?

Xét cho kỹ đoạn Kinh Thánh này, thì ta thấy rằng, Ma-ri-a nếu có thể thì là mẹ Thiên Chúa, chứ không thể là mẹ loài người.

Có tồn tại mẹ của loài người phần linh hồn hay không?

Một trường phái thần học gần đây xuất hiện, cùng với câu hỏi rằng Có tồn tại mẹ của loài người về phần linh hồn hay không? Hầu hết các nhánh của Cơ-đốc giáo phủ nhận điều này. Họ tin rằng chỉ có Đức Chúa Trời Cha mà thôi, không tin là có Đức Chúa Trời Mẹ. Nhưng quả thật là trong Kinh Thánh, có những đoạn nhắc đến người mẹ đó một cách trực tiếp hay gián tiếp.

Sáng thế ký, chương 3, câu 20: “A-đam gọi vợ là Ê-va, vì là mẹ của cả loài người”. Đây là mẹ về phần xác. Mọi sự xảy ra trong Cựu ước đều là hình và bóng của những sự sẽ xảy ra trong Tân ước. Vậy, theo sự tương quan một-một giữa thể xác và tinh thần trong niềm tin Kinh Thánh, hẳn là loài người có mẹ về phần xác thì cũng có mẹ về phần hồn.
Người mẹ phần linh hồn này được nhắc đến lần nữa trong Ga-la-ti chương 4 câu 26:

“ Nhưng thành Giê-ru-sa-lem ở trên cao là tự do, và ấy là mẹ chúng ta.”

Nhưng rõ ràng Đức mẹ Maria không phải là người tự do. Xét về phần xác lúc đó, cả dân tộc Do Thái bị đế quốc La Mã đô hộ. Chính Đức mẹ Maria cũng thừa nhận rằng mình không phải là người tự do. Hãy xem câu trả lời của mẹ Maria với sứ thần Gabriel, trong sách Lu-ca chương 1 câu 38:

“Ma-ri thưa rằng: Tôi đây là tôi tớ Chúa; xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền! Đoạn thiên sứ lìa khỏi Ma-ri. ”

Do cả về phần xác lẫn phần hồn Ma-ra đều không phải là người tự do, cho nên ta nói rằng Ma-ri không phải là mẹ loài người.

Không chỉ vậy, dường như người phụ nữ đó còn được nhắc đến ở sách Khải Huyền. Thánh đồ Gio-an ( một cách phiên âm nữa là Giăng) được nhìn thấy những điều sẽ xảy ra trong tương lai sau cùng, và ông trông thấy vợ mới của đấng Christ.

Khải Huyền chương 21 câu 2: “Tôi cũng thấy thành thánh, là Giê-ru-sa-lem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới cưới trang sức cho chồng mình.”

Khải Huyền chương 21 câu 9: “Một vị trong bảy thiên sứ đã cầm bảy bát đựng đầy bảy tai nạn cuối cùng, đến gần tôi, bảo rằng: Hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy người vợ mới cưới là vợ Chiên Con.”

Khải Huyền chương 22 câu 17: “Thánh Linh và vợ mới cùng nói: Hãy đến! Kẻ nào nghe cũng hãy nói rằng: Hãy đến! Ai khát, khá đến. Kẻ nào muốn, khá nhận lấy nước sự sống cách nhưng không.”

Giáo Hội Công giáo La Mã cố gắng đồng nhất người đàn bà sinh con trong sách Khải Huyền với mẹ Maria, nhưng không hề có một sự hợp lý nội hàm trong thần học giải thích của họ. Họ cũng cố gắng nói rằng người đàn bà đội mũ triều thiên mười hai ngôi sao là Đức mẹ Maria, nhưng không thuyết phục.

Trong bài viết này, chúng tôi sử dụng bản Kinh Thánh 66 cuốn, nguồn Vietchristian.com.

Mặt khác, Khải Huyền là cuốn sách cuối cùng của Kinh Thánh, nói về những sự sẽ xảy ra trong ngày sau rốt. Nhiều trường phái khác nhau giải thích sách Khải Huyền khác nhau. Diễn đàn Triết học không áp đặt độc giả vào bất kỳ quan điểm nào. Diễn đàn chỉ chia sẻ các góc nhìn để bạn đọc lựa chọn. Nhưng hiện tại, người ta giải thích thành công sách Khải Huyền nhất cho đến bây giờ thuộc về Hội thánh của Đức Chúa Trời, một hội thánh tin vào sự tồn tại của Đức Chúa Trời Mẹ. Xem chi tiết về quan điểm của hội thánh này tại Đây.

Một bạn đọc gửi đến Diễn đàn Triết học.

Advertisements