Bài tập số 11: Có 200 công nhân làm việc trong một nhà máy. Cứ 1 giờ lao động, 1 công nhân tạo ra lượng giá trị mới là 5 đô-la, m’=300%. Giá trị sức lao động mỗi ngày của 1 công nhân là 10 đô-la.
Hãy xác định độ dài chung của ngày lao động. Nếu giá trị sức lao động không đổi và trình bóc lột tăng lên 1/3 thì khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm đoạt trong một ngày tăng lên bao nhiêu?

Hãy xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra, biết rằng tỷ suất giá trị thặng dư là 200%.
Trả lời: 8 giờ, tăng lên 2000 đô-la.
Lời giải: Ta có: m’=m/v->m=m’x v. Do đó giá trị thặng dư do 1 công nhân tạo ra trong 1 ngày cho nhà tư bản = 10 đô-la x 300 % =30 đô-la.
Do mỗi giờ lao động, 1 công nhân tạo ra lượng giá trị mới là 5 đô-la nên thời gian công nhân hoạt động cho mình = 10/5=2 giờ.
Tương tự thời gian người công nhân hoạt động cho nhà tư bản =30/5=6 giờ.
Vậy, độ dài chung của ngày hoạt động là 2+6=8 giờ.
Khi trình bóc lột giá trị thặng dư tăng lên 1/3 tức giá trị thặng dư từ 30 đô-la lên 40 đô-la. Như vậy cứ 1 công nhân 1 ngày bị nhà tư bản chiếm thêm 10 đô-la, cho nên 200 công nhân bị nhà tư bản chiếm thêm mỗi ngày 200 x 10 đô-la =2000 đô-la giá trị thặng dư.

Trả lời: Ngày lao động là 8 giờ, khối lượng giá trị thặng dư mà nhà tư bản chiếm đoạt trong một ngày tăng lên là 2000 đô-la.

Diễn đàn triết học Việt Nam cung cấp tài liệu ôn thi những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Marx-Lenin cho các bạn. Hết thảy đều miễn phí. Đa số các tài liệu sau bằng pdf, link Google Drive dễ dàng download. Các bạn chỉ cần click vào đường link, đợi 5 giây rồi skip ad ở góc trên bên phải màn hình để tải ngay.

 

88 bài tập kinh tế chính trị Mac-Lenin: Download

Nhận xét:

Trình bóc lột chỉ là khái niệm quy ước trong giảng đường các nước theo chủ nghĩa Mac-Lenin.

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Advertisements