Bài tập số 10: Tư bản đầu tư 900 000 đô-la, trong đó bỏ vào tư liệu sản xuất 780 000 đô-la. Số công nhân làm thuê thu hút vào sản xuất là 400 người.
Hãy xác định khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra, biết rằng tỷ suất giá trị thặng dư là 200%.
Trả lời: 900 đô-la.
Lời giải: Ta có tư bản đầu tư = c+v=900 000 đô-la; c=780 000 đô-la, do đó v=900 000 – 780 000 =120 000 đô-la.
Do m’=200% -> m=2v, tức m= 120 000 x 2 =240 000 đô-la.
Giá trị mới do 400 công nhân tạo = 120 000+240 000 =360 000 đô-la.
Vậy, giá trị mới do 1 công nhân tạo ra = 360 000/400=900 đô-la.
Đáp số: Khối lượng giá trị mới do 1 công nhân tạo ra là 900 đô-la.

Nhận xét:

Trình bóc lột chỉ là khái niệm quy ước trong giảng đường các nước theo chủ nghĩa Mac-Lenin.

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements