Bài tập số 9: Tại Mỹ, trong những năm 1967-1971, giá trị mới tạo ra tăng từ 262,2 tỷ đến 314 tỷ đô-la. Còn tiền lương của công nhân tham gia vào việc tạo ra giá trị đó sau khi đã trừ đi thuế và các khoản đóng góp khác đã tăng từ 63,2 tỷ lên 72 tỷ đô-la.

Hãy tính sự thay đổi của trình bóc lột công nhân ở Mỹ trong những năm đó.

Trả lời: Từ 315% tăng lên 336%

Lời giải: Theo công thức tính lãi suất giá trị thặng dư, m’=m/v. Năm 1967, tiền lương của công nhân (v)=63,2 tỷ; do đó giá trị thặng dư (m)= giá trị mới (v+m)- tiền lương của công nhân (v)=262,2-63,2 =199 tỷ đô-la.

Như vậy trình độ bóc lột cong nhân ở Mỹ năm 1967 là m’=m/v=199/63,2=315%. Tương tự, năm 1971, v=72 tỷ; m=314 tỷ -72 tỷ= 242 tỷ.

Do đó trình độ bóc lột công nhân ở Mỹ năm 1971 là m’/m=336%

Đáp số: Trình bóc lột công nhân ở Mỹ từ năm 1967 đến năm 1971 đã tăng từ 315 lên 336%

Nhận xét:

Trình bóc lột chỉ là khái niệm quy ước trong giảng đường các nước theo chủ nghĩa Mac-Lenin.

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements