Bài tập 6: Trong quá trình sản xuất sản phẩm, hao mòn thiết bị và máy móc (c1) là 100.000 phrăng. Chi phí nguyên, nhiên, vật liệu (c2) là 300.000 phrăng.

Hãy xác định chi phí tư bản khả biến nếu biết rằng giá trị sản phẩm là 1 triệu phrăng và trình độ bóc lột giá trị thặng dư là 200%

Trả lời: 200 000 phrăng.

Lời giải: Chi phí tư bản bất biến (c) là: c=c1+c2= 100.000 phrăng + 300.000 phrăng = 400.000 phrăng. Giá trị sản phẩm là : W=c+v+m= 1.000.000 phrăng

Vậy tư bản khả biến và giá trị thặng dư là : v+m=1.000.000-400.000=600.000 phrăng; do m’=200% có nghĩa là m=2v, do đó v=600/3=200 , suy ra m =2v=200×2=400 ph.răng.
Đáp số: tư bản khả biến (v)=200.000 ph.răng.

Nhận xét
: Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Tải xuống máy tính trọn bộ cuốn 88 Bài tập và lời giải kinh tế chính trị Mac-Lenin tại đây Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements