Bài tập 4: Tổng giá cả hàng hóa ở trong lưu thông là 120 tỷ đồng, tông số giá cả hàng hóa bán chịu là 10 tỷ, tổng số tiền đã phải thanh toán đã khấu trừ cho nhau là 20 tỷ, số lần luân chuyển trung bình trong năm của đơn vị tiền tệ là 20 vòng. Số tiền thực tế trong lưu thông là 16 ngàn tỷ.
Có thể xóa bỏ được hoàn toàn lạm phát hay không, nếu nhà nước phát hành tiền giấy mới và đổi tiền theo tỷ lệ 1:1000 ?
Trả lời: Không, không thể hoàn toàn.

Lời giải: Theo công thức tính số lượng tiền cần thiết trong lưu thông (Mc), ta có:
bt4

Nếu đổi tiền theo tỷ lệ 1:1000 thì số tiền thực tế trong lưu thông (Mt)=160000t/1000=16t. Như vậy, Mt>Mc, tức số lượng tiền giấy thừa ra so với số cần thiết trong lưu thông = 16 tỷ- 8 tỷ= 8 tỷ.
Vậy hiện tượng lạm phát không thể xóa bỏ được vì Mt>Mc.

Trả lời: Không, không thể .

Nhận xét: Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.

Tải xuống máy tính trọn bộ cuốn 88 Bài tập và lời giải kinh tế chính trị Mac-Lenin tại đây Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements