Bài tập số 16: Chi phí trung bình về tư bản bất biến ( c ) cho một đơn vị hàng hóa trong một ngành là 90 ph- răng; chi phí tư bản khả biến là 10 ph-răng, tỷ suất giá trị thặng dư là 200%. Một nhà tư bản sản xuất trong một năm được 1000 đơn vị hàng hóa. Sau khi áp dụng kỹ thuật mới, năng suất lao động trong xí nghiệp của nhà tư bản đó tăng lên 2 lần. Số lượng hàng hóa sản xuất cũng tăng lên tương ứng.

Tỷ suất giá trị thặng dư thay đổi như thế nào so với tỷ suất giá trị thặng dư trung bình của ngành. Nhà tư bản thu được bao nhiêu giá trị thặng dư siêu ngạch trong năm?

img_0629

Tổng số giá trị thặng dư siêu ngạch mà nhà tư bản thu được hàng năm là 30 000 ph-răng.

Nhận xét:

Như đã nói, Diễn đàn Triết học Việt Nam không coi Mac-Lenin là triết học đúng nghĩa.
Để tải xuống máy tính Ebook 88 Bài tập và đáp án kinh tế chính trị Mac-Lenin, nhấp tại Download ( chờ 5 giây và skip add)

Advertisements